Velká výstava o cestě k první budově střední školy v Kashitu otevřena

10


V pondělí 12. února byla v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze zahájena výstava Kashitu School: Cihlou k cihle, od návrhu k realizaci. Výstava přibližuje cestu od prvotního nápadu kolem roku 2010 až k dokončení první stavby – dílny v září 2023. K vidění jsou velkoformátové fotografie, modely, ale i instalace speciálních cihel použitých přímo na stavbě v Zambii. Na návštěvníky čeká i cihlovačka. 

Výstavu zahájili zástupci strategických partnerů celého projektu. Marta Höferová ze spolku Přátelé New Renato přivítala přítomné hosty – zástupce partnerů projektu a Ing. Petr Čanda z Realizačního teamu – dobrovolných stavařů přiblížil, jak stavba probíhala v zambijských podmínkách za zapojení místních lidí: Ačkoliv jsme měli vše dopředu naplánované, museli jsme čelit dvouměsíčnímu zpoždění cihlovacích lisů, řešit dost byrokratických záležitostí a vedle toho stihnout postavit budovu do konce září 2023, abychom abychom splnili podminky grantu UNDP Challenge Fund.  Přešli jsme tedy na jiný konstrukční systém – železobetonový skelet, který se dodatečně vyzdil cihlami, které jsme mezitím začali dělat s místními lidmi podle jejich tradiční technologie. Po příjezdu cihlovaček jsme s nimi dodělali zbytek potřebných cihel a dílnu stihli postavit, ale jen díky víc jak 8 hodinové práci všech na stavbě. Bez moderní technologie jsme v limitu zvládli něco, co by bylo výzvou i pro české stavební firmy.

Za partnera projektu ČVUT promluvil prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium. Vyzdvihl, že ČVUT je rádo partnerem projektu, na kterém spolupracují studenti a absolventi ČVUT, kteří při stavbě střední školy v rozvojové oblasti implementují, co se na ČVUT naučili: principy moderních stavebních vychytávek se zapojením tradičních způsobů stavění v dané lokalitě, vše v symbióze s místním klimatem a přírodními i ekonomickými zdroji.

Dalším hostem, který promluvil, byla paní Hana Volná, zástupkyně ředitele Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Připomněla, že MZV vítá a podporuje projekty, které v Zambii pomáhají místním lidem, aby se stali soběstačnými. Dále uvedla, jak MZV ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou a ambasádou ČR v Zambii pomohlo při stavbě první budovy především s byrokratickými procedurami. MZV poskytlo projektu finanční podporu společně s organizací UNDP ve formě UNDP Challenge Fund – v maximální výši 40.000 USD. Projekt zaštítil rektor ČVUT, doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Následovalo poděkování partnerům projektu z řad státních institucí i soukromých firem, kterým byly předány upomínkové certifikáty. První budova SŠ stojí i díky mnoha dalším partnerům a dárcům, kteří si přáli zůstat v anonymitě.

Následně byla výstava otevřena slavnostním přípitkem.

Výstava je přístupná každý den do 28. února od 8 do 20h, včetně víkendů. Vstup zdarma, přes vrátnicí pustí každého zájemce o prohlédnutí výstavy.

Místo konání: https://mapy.cz/s/kedojalafo.

Děkujeme Canon CZ, který nás podpořil kvalitním tiskem celé výstavy. Vystavené fotografie si můžete koupit zde: https://www.kashituschool.org/beneficni-prodej/ a podpořit tak projekt střední školy.

Za skvělé moderování děkujeme Marii Hodinářové, za občerstvení pro partnery firmě Sweet Production s.r.o. / Cokoladalyra.cz.

O stavbě SŠ:

Přípravy na první stavbu střední školy v Kashitu trvaly od roku 2010 (konzultace s místní zambijskou neziskovou organizací NRCS, architektonické studie, konzultace s místními školskými úřady a českou ambasádou) do roku 2023, kdy bylo možné budovu postavit díky dostatečnému množství finančních prostředků a dobrovolnické práci celkem 40 lidí – místních i českých.

Celkové stavební řešení střední školy je uzpůsobeno místnímu klimatu a tradici: technologie výstavby konstrukcí z nepálených lisovaných cihel navazuje na místní tradici, zároveň se ale snaží řešit její nedostatky. Petr Čanda vysvětlil: „Možnosti kvalitní technologie pro výstavbu infrastrukturních a obytných budov v podmínkách zambijského venkova jsou značně omezeny. Pálené cihly způsobují odlesňování, betonové cihly jsou velmi finančně náročné. My jsme se rozhodli jít cestou tradiční stavební technologie výroby nepálených cihel pomocí ručního lisu, kterou jsme vylepšili. Směs na výrobu cihel obsahuje velmi malou příměs cementu, okolo 5 %, a výrobu cihel provádíme na kvalitních strojích vyrobených v ČR. Díky tomu mají cihly větší pevnost, jsou odolné vůči vlhkosti i působení termitů a námi poskytnuté stroje vyrábí tvarově stálé cihly se zámkovou funkcí, zefektivňující a zjednodušující proces výstavby.“ Česká inovativní technologie  stavby tak umožní kýžené vzdělání a rozvoj afrického regionu.

O střední škole v Kashitu:

Střední škola v Kashitu  odpovídá na problém nedostupnosti středního vzdělání pro 3800 žáků 12 základních škol ve venkovské oblasti Kashitu (Zambie), kdy nejbližší střední škola je vzdálena 40 kilometrů (při zdejší dopravní infrastruktuře je to časově i finančně nákladná položka místních venkovských rodin). Část školy bude praktická s výučními obory (kovoobráběčství, truhlářství, včelaření), část gymnazijní s možností pokračovat na univerzitě. S pětiletým středoškolským systémem v Zambii tak bude škola hostit až 250 studentů. Správcem školy bude místní organizace New Renato, která vznikla v roce 1986 z podnětu místních lidí a svými projekty pozvedá životní úroveň 18 000 obyvatel v oblasti Kashitu. Už nyní spravuje a vede 2 mateřské a dvě základní školy. New Renato je autorem projektu SŠ. Více informací o projektu: www.kashituschool.org.

Tisková zpráva ČVUT: https://aktualne.cvut.cz/tiskove-zpravy/20240213-cihlou-k-cihle-vystava-o-ceste-od-diplomove-prace-studenta-fakulty-stavebni

Comments are closed.

 

PODPOŘIT
STŘEDNÍ
ŠKOLU