Stanovy spolku „Přátelé New Renato, z.s.“

 

čl. I

Název a sídlo

 1. Název spolku je Přátelé New Renato, z.s., dále jen PNR.
 2. Sídlem spolku je Dvořišťská 1244, 198 00 Praha 9.

čl. II

Charakter a působnost spolku

 1. Spolek působí na celém území České republiky a nečlení se na poboční spolky.
 2. Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem, vzniklým podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

čl. III

Účel spolku

Cíle spolku jsou:

 1. Partnerská spolupráce v oblasti rozvojové pomoci s obecně prospěšnou společností New Renato Community Society (registrována pod číslem: ORS/102/78/16), ve zkratce NRCS, působící v Zambii.
 2. Zvýšení informovanosti veřejnosti o reálné situaci na zambijském venkově.

čl. IV

Formy činnosti

Činnost PNR směřuje k naplnění cílů stanovených v čl. III. Tyto cíle jsou naplňovány zejména prostřednictvím hlavní a vedlejší činnosti: Hlavní činností je:

 1. Podpora projektů obecně prospěšné společnosti NRCS, které směřují k pozvednutí životní úrovně a soběstačnosti zambijských venkovanů, a to prostřednictvím sdílení know-how a zprostředkovávání kontaktů.
 2. Pořádání veřejných sbírek za účelem finanční podpory rozvojové pomoci na zambijském venkově.
 3. Spolupráce s dalšími osobami, zejména s osobami, které se zabývají rozvojovou pomocí.

Vedlejší činností je:

 1. Výroba a prodej předmětů, pořádání akcí za účelem finanční podpory projektů NRCS a ke správě PNR.
 2. Pořádání přednášek a tvorba mediálních dokumentů, týkajících se situace na zambijském venkově.

čl. V

Členství ve spolku

 1. Členství je řádné a čestné.
 2. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.
 3. Řádné členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky výborem spolku a zaplacením členského poplatku.
 4. Výbor spolku musí o přijetí člena rozhodnout do 30 dnů od obdržení přihlášky.
 5. Řádný člen spolku má právo:
  •  účastnit se jednání členské schůze a hlasovat
  • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
  • být informován o činnosti orgánů spolku formou přístupu do sítě spolku
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  • podílet se na praktické činnosti spolku.
 6. Porušení základních práv člena ze strany spolku se řídí ustanoveními OZ.
 7. Řádný člen spolku má povinnost:
  • dodržovat stanovy
  • plnit usnesení orgánů spolku,
  • hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  • účastnit se zejména výroční členské schůze a dalších jednání orgánů spolku, přispívat ke zlepšení jejich práce.
  • platit členské příspěvky ve výši a periodě, které stanoví členská schůze.
 8. Čestné členství ve spolku vzniká na základě rozhodnutí členské schůze a přijetím čestného členství. Důvodem pro udělení statutu čestného člena jsou výjimečné zásluhy o naplnění cílů spolku.
 9. Čestný člen spolku:
  • je informován o činnosti spolku,
  • Může se účastnit členské schůze s hlasem poradním,
  • dodržuje stanovy spolku,
  • hájí zájmy spolku a nepodniká kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
 10. Členství ve spolku zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena výboru spolku o tom, že vystupuje,
  • úmrtím člena (fyzické osoby) či zánikem člena (právnické osoby)
  • zánikem PNR
  • vyloučením člena spolku výborem v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy Vyloučený člen se může odvolat proti svému vyloučení do 15 dnů od doručení rozhodnutí k rozhodčí komisi.
  • Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od doručení písemně potvrzeného ukončení členství.
 11. Seznam členů:
  • Spolek vede seznam členů.
  • Zápisy a výmazy se provádějí při vzniku a zániku členství a dále při jakékoli změně podstatných údajů.
  • Seznam slouží k vnitřní potřebě a komunikaci mezi členy.
  • Seznam je zpřístupněn všem členům na interní síti spolku.
  • Zveřejnění seznamu členů nebo jeho části na webu spolku je možné pouze s jejich souhlasem.

čl. VI

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  • členská schůze
  • Předseda
  • Výbor
  • kontrolní komise
  • rozhodčí komise
 2. Funkční období členů volených orgánů spolku je jeden rok
 3. Členem orgánu spolku může být jen bezúhonná a plně svéprávná osoba., Zvolený člen jednoho orgánu nemůže být členem dalšího orgánu.
 4. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze.
 5. Výbor, kontrolní a rozhodčí komise jsou schopny usnášet se za přítomnosti většiny členů a přijímat rozhodnutí většinou hlasů zúčastněných členů. Záležitosti, které jsou jednoduššího rázu, mohou odhlasovat i per rollam na interní síti spolku.
 6. Ze schůze výboru, kontrolní a rozhodčí komise se pořizuje zápis, který vyhotoví a do 30 dnů na interní síti spolku zveřejní výborem pověřený člen.

čl. VII

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  • schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,
  • zhodnotila činnost orgánů spolku a jejich členů,
  • zvolila předsedu, výbor spolku,kontrolní komisi a rozhodčí komisi, případně je odvolala,
  • jmenovala pokladníka na návrh výboru
  • schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
  • schválila rozpočet spolku předkládaný výborem,
  • určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,
  • zvolila čestné členy spolku,
  • rozhodla o zániku či přeměně spolku
  • určuje výši a splatnost členských příspěvků
  • rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 2. Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech řádných členů spolku. Není-li schůze usnášeníschopná, (může) svolavatel svolat náhradní členskou schůzi pozvánkou do 15 dní ode dne, kdy se měla členská schůze konat. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní termín členské schůze. Termín náhradní členská schůze musí být stanoven na dobu od 21. do 45. dne po řádném termínu členské schůze.
 3. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda písemně nebo elektronicky a alespoň měsíc předem s určením data, místa, času a programu schůze.
 4. Předseda svolá zasedání členské schůze také z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám .
 5. Výbor je povinen dodat členské schůzi podklady pro důležitá rozhodnutí nejpozději na členské schůzi
 6. Zasedání členské schůze řídí svolavatel, který může pověřit jiného řádného člena spolku. Předseda vede zasedání podle ohlášeného programu, neohlášené záležitosti, stejně jako předčasné ukončení zasedání lze rozhodnout jen za souhlasu většiny přítomných členů.
 7. Členská schůze přijímá rozhodnutí většinou všech přítomných členů spolku na základě rovného a přímého hlasovacího práva.
 8. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku.
 9. Rozhodnutí o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku.
 10. Z členské schůze se pořizuje zápis. a zveřejní se na interní síti; přístup k zápisu tedy mají všichni členové spolku, i ti, co nebyli přítomni na členské schůzi

čl. VIII

Předseda a Výbor

 1. Statutárním orgánem je předseda. Zastupuje spolek navenek.
 2. Předseda může zmocnit jiné členy spolku, aby jednali jménem spolku, tyto osoby jednají jménem spolku samostatně.
 3. Předseda svolává a řídí členskou schůzi.
 4. Řídí činnost výboru, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 5. Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí a stanovami.
 6. Výbor spolku má 3 až 7 členů podle celkového počtu členů spolku. Do 100 členů spolku má výbor 3 členy, od 101 do 200 členů spolku má 5 členů, od 201 členů spolku výše má výbor 7 členů.
 7. Členy výboru jsou: předseda a dva místopředsedové a další členové zvolení členskou schůzí.
 8. Prvně se volí předseda spolku – dvoukolovou tajnou volbou. Do druhého kola postoupí dva kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů. Předsedou se stává ten, kdo v druhém kole získal většinu hlasů.
 9. Poté se volí dva místopředsedové – dvoukolovou tajnou volbou. Do druhého kola postupují 4 kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů. Prvním místopředsedou se stává ten, kdo v druhém kole získal nejvíce hlasů, druhým místopředsedou ten, kdo získal druhý nejvyšší počet hlasů.
 10. Je-li počet členů výboru 4-7, volí se zbývající členové výboru jednokolovou tajnou volbou. Stávají se jimi ti, kdo získali nejvyšší počet hlasů.
 11. Výbor se schází alespoň 3x do roka.
 12. Výbor je schopen usnášet se za přítomnosti většiny členů a přijímat rozhodnutí většinou přítomných členů. Záležitosti, které jsou jednoduššího rázu, mohou odhlasovat i per rollam .
 13. Schůze výboru je volně přístupná členům spolku.
 14. Výbor spolku na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku.
 15. Výbor spolku připravuje zprávu o činnosti a hospodaření za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů a další činnost.

čl. IX

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření spolku. Dále dohlíží zejména na to, zda spolek vykonává činnost v souladu se stanovami a právními předpisy,
 2. V případě, že kontrolní komise zjistí nedostatky, sdělí je výboru . Pokud výbor do 30 dnů od vyrozumění nedostatky neodstraní, je kontrolní komise oprávněna svolat členskou schůzi.
 3. Kontrolní komise má 3 členy, které volí členská schůze jednokolovou tajnou volbou.
 4. Ze svého středu si volí předsedu, který řídí její činnost a stává se jejím pověřeným členem. Kontrolní komise rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů.
 5. Kontrolní komise připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi.

čl. X

Rozhodčí komise

 1. Rozhodčí komise rozhoduje sporné záležitosti spolkové samosprávy, spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.
 2. Rozhodčí komise má 3 členy, které volí jednokolovou tajnou volbou členská schůze a odvolává členská schůze. Členy se stávají ti, kteří získali nejvíce hlasů.

čl. XI

Hospodaření spolku

 1. Za hospodaření spolku odpovídá předseda. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 2. K zajištění běžného hospodaření, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje členská schůze na návrh výboru pokladníka.
 3. Příjmy spolku tvoří zejména příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli spolku.
 4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování účelu spolku. a na správu spolku.
 5. Vnitřní předpis stanoví pravidla pro hospodaření, převody apod.

čl. XII

Zánik spolku a způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

 1. Spolek zaniká:
  • dobrovolným rozpuštěním
  • sloučením s jiným spolkem
  • rozdělením spolku
  • zrušením podle právního předpisu.
 2. V případě zániku spolku bez právního nástupce je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na partnerskou organizaci NRCS, a pokud to není možné, tak na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy spolku.

Stanovy v PDF ke stažení zde.